Zadejte slovo, které chcete vyhledat.

Štafetový pohár – okresní kolo

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, Havlíčkova 691

OR AŠSK ČR p. s. Praha - východ

 

Štafetový pohár – okresní kolo

Termín konání:                      26. dubna 2018       

Místo konání :                        Čelákovice, atletický stadión

Ředitel soutěže :                   Ing. Jaroslav Ryneš

Přihlášky :                              do 23. 4. 2018 – telefonicky 603724237 – Eva Bukačová

                                               emailem : bukacka@seznam.cz

Prezence :                              v místě konání v 8.30 hodin

Zahájení :                              9.00 hodin

Dozor nad žáky :                  zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající škola/viz vyhláška MŠMT č. 55/2005 § 7, odst.2/.Za zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva

Zdravotní zabezpečení :      základní ošetření provede zdravotní dozor, každý účastník

                                               musí mít s sebou průkazku ZP

Podmínka účasti .                 v družstvech mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy.                                  

 

 

Účastníci:                    Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně.

                                   Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

                                   4 dívky             (1.-3. třída - ročník narození 20011,2010, 2009, 2008)

                                   4 chlapci          (1.-3. třída - ročník narození 2011, 2010, 2009, 2008)

4 dívky             (4.-5. třída - ročník narození 2008, 2007, 2006)

                                   4 chlapci          (4.-5. třída - ročník narození 2008,2007, 2006)

 

Štafety smíšené:          8x100 m           (1.-3. třída - ročník narození 2011,2010,  2009, 2008)

                                   8x100 m           (4.-5. třída - ročník narození 2008,2007, 2006,)

                                   8x200 m A       vybraní závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 8x100 s následujícím rozdělením:

2 dívky + 2 chlapci (1. - 3. třída - ročník narození 2011,2010, 2009, 2008, )  

2 dívky + 2 chlapci (4. - 5. třída - ročník narození 2008,2007, 2006)     

                                   8x200 m B       závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8x200 m A

 

Pravidla:                     Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Doporučuje se uspořádat běhy po čtyřech až pěti štafetách pro okresní kolo a běhy po pěti až šesti štafetách pro krajská finále. Závodníci se po startu hned sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky apod.). Závodníci mladší věkové kategorie mohou předávat „štafetové kroužky“. Ostatní štafety předávají štafetový kolík. Čas štafet na okresním kole je měřen elektronicky nebo ručně (dle možností pořadatele). Na krajském

                                   a celorepublikovém finále pouze elektronicky.

 

Hodnocení:                  Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.

                                   U štafety 8x200 m A a 8x200 m B se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje čas ve štafetě 8x200 m.

                                   Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí.

 

Přihlášky:                   Předběžné přihlášky online na www.stafetovypohar.cz. Přihlášky byly spuštěny od 10. ledna 2017.

                                   V písemné podobě je nutné přihlášku potvrzenou ředitelstvím školy odevzdat při prezentaci.

                                   Do okresního kola bude zařazeno prvních 15 přihlášených škol z okresu.

                                   Do krajského kola postupují první dvě školy z okresního kola. + další školy podle nejrychlejších časů z okresních kol do konečného počtu 15 škol na krajském kole.

                                   Do republikového finále postoupí vítězná škola z krajského kola.

 

Doklady pro start:       Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména

                                   a úplná data narození všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

 

Odměny:                     Okresní kola: školy na 1. – 3. místě obdrží diplomy, medaile, poháry a věcné                           ceny.

Každý závodník dostane malou odměnu.

                                  

Doprovodný program: Atletika pro děti – nesoutěžní, zábavný program pro všechny diváky z řad žáků ZŠ a závodníky, kteří již doběhli do cíle nebo čekají na start štafet. Vybrané disciplíny za použití nářadí a náčiní pro dětskou atletiku (např. hod pěnovým oštěpem, překážkový běh). Rozsah doplňkových disciplín určí pořadatel.

           

            Při republikovém finále bude zařazen celý dětský víceboj. Za absolvování víceboje obdrží každý účastník propagační materiál (atletické pexeso, nálepky apod.) Atletiky pro děti a podepsanou kartičku patronky soutěže.

 

 

Omezení:                     Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii a štafetě 8x200 m. Ve výjimečném případě (malý počet žáků v ročníku) je možný start závodníka mladší kategorie za starší (nemůže, ale v tomto případě startovat ve své kategorii). Tzn. závodník, který chodí do 1. - 3. třídy může startovat ve štafetě se závodníky 4. – 5. třídy, nemůže ale v tom případě již startovat ve štafetě pro 1. – 3. třídy.   

 

                                                                                              Eva Bukačová – organizátor

                                                                                              MDDM Čelákovice,

příspěvková organizace