Program

Pravidelná činnost

Výchovná, vzdělávací a zájmová (celoročně pracující zájmové útvary – kroužky, kurzy, kluby a oddíly). ZÚ pracují podle předem stanoveného celoročního plánu a hodnotí svoji práci na konci školního roku. Plán i hodnocení jsou součástmi Deníku ZÚ.

Příležitostná činnost

Výchovná, vzdělávací a zájmová – tematicky zaměřená, rekreační, odborná, prezentační a další ( dny otevřených dveří, akce pro širokou veřejnost, výtvarné dílny, tradiční jednorázové akce, tematické klubové programy, koncerty a literární autorská čtení,
specializované výstavy ap.)

Táborová činnost

Pobytové akce, patří k tradičním formám činností nabízených MDDM, každoročně organizujeme zahraniční i tuzemské tábory letní a zimní tábory na horách v době jarních prázdnin. MDDM má k pořádání táborů zpracovanou vlastní metodiku. K této formě činnosti využívá MDDM Čelákovice vlastní základnu v Miličně, základnu turistického oddílu Medvědi v Čestíně a další ubytovací zařízení v Čechách a na Moravě. Nejvíc organizuje pobytových akcí turistický oddíl Medvědi, další pobyty jsou pořádány při zajištění srazů účastníků letních táborů a tematických soustředění ( taneční, florbal).

Osvětová a informační činnost

osvětovou činností, hlavně preventivního charakteru se zabývá pracovnice, vedoucí Zdravý životní styl. Osvětu – formou nástěnek, anket na veřejnosti a shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky, studenty i dospělé. Informovanost veřejnosti zlepšily vlastní webové stránky MDDM Čelákovice a ediční činnost pedagogů. Pravidelně dodáváme podklady pro Čelákovický Zpravodaj. Zveme na akce a hodnotíme je v dalších médiích (spolupracujeme s rádii při propagací větších akcí, apod.)

Práce s talenty

Je založena na vytváření vhodných podmínek a zajištění kvalitních lektorů a pedagogů, prohlubující zájem a podporující talent účastníků. Mezi práci s talenty řadíme v MDDM Čelákovice např. kurzy pletení košíků a Košíkování pro děti, kde jsou zařazeni už hodně pokročilí účastníci, taneční kroužky, které získávají ocenění na tanečních soutěžích, individuální přístup a péči o rozvoj výtvarníků ve výtvarném kroužku, se sportovními talentovanými dětmi a mládeží dlouhodobě pracuje ZÚ atletika.

Práce s handicapovanými

Začleňujeme účastníky s různými druhy znevýhodnění do vzdělávacího procesu nenásilnou formou. Pro tyto účastníky máme ZÚ Bocce, Magic, Výtvarka, Kutílek, Kutil. Dále po domluvě s lektory.

Akce pro školy

Tematické programy pro školy – opakované vstupy přímo do vyučování škol, probíhají během celého roku, v předem vypsaných termínech. Většinou mají preventivní charakter (Zdravý životní styl, Dopravní výchova s BESIP), nebo jsou směrovány na výuku činností a aktivit, které doplňují učivo ve školách (Řemesla Polabí).

Spontánní činnosti

Otevření prostor pro realizaci spontánních činností pro příchozí – pro spontánní činnosti využívá MDDM Čelákovice zahradu při hlavní budově v Havlíčkově ulici a klubový prostor – v klubu Čajovna v Lipové ul.

Sportovní soutěže

MDDM organizuje většinu sportovních soutěží, vyhlašovaných MŠMT v regionu, tj. bývalém okrese Praha-východ. Probíhají na jaře i na podzim podle předem stanoveného rozpisu. MDDM zajišťuje okresní a krajská kola, až po republiková.

Metodická činnost

Forma vzdělávání, která se stala nedílnou součástí činnosti MDDM. S postupným rozšiřováním nabídek a hledáním nových netradičních nebo méně známých činností jsme byli nuceni vytvořit vlastní metodiky výuky a vzdělávání. Zpracováváme metodiku přípravy instruktorů a začínajících vedoucích na letních táborech. Podle upravené metodiky z BESIPU učí pedagogická pracovnice dopravní výchovy pro 4. tř. ZŠ. Vlastní program vytvořila pedagogická pracovnice pro výuku Zdravého životního stylu ve školách. Ucelený systém vzdělávání a hodnocení individuální práce členů oddílu vytvořili vedoucí turistických oddílů
Medvědi a Medvíďata.

nada-pokorna_120x160_1505206960
Naděžda Pokorná
ředitelka MDDM

Vybíráme z našich akcí